Kapitánské kurzy

Pořádáme kurzy k získání průkazu Vůdce malého plavidla (“VMP”) kategorie M, případně je možné rozšíření o kategorii C při teoretických testech.

V rámci kurzu VMP kategorie M(+C) u nás absolvujete praktickou přípravu na zkoušku a následně Vás jako pověřená osoba přezkoušíme z praktických dovedností. Lze si zakoupit balíček jehož součástí je navíc dvouhodinová konzultace předpisů a pravidel, které se zkouší během teoretické zkoušky na Státní plavební správě.

Kurzy se standardně konají během víkendů. Konkrétní termíny jsou domlouvány individuálně. Praktická příprava probíhá v Praze. Domovským přístavem je Přístav Holešovice, kapacita lodi je maximálně 8 osob. Konzultace je možné absolvovat v Praze nebo Plzni.

Ceník kapitánských kurzů

Konzultace k teoretické zkoušce (kategorie M, C): 600 Kč/hod./os.  (Při větším počtu osob lze domluvit skupinovou slevu.)

Kurz VMP kategorie M(+C) praxe (Praktická příprava na zkoušku + Ověření dovedností při vedení malého plavidla): 3500

Balíček kurz VMP kategorie M(+C) praxe + 2 hodiny konzultace k teoretické zkoušce: 4465 

Aktuálně neakceptujeme platby poukázkami, ani platby přes zaměstnanecké benefity.


Podmínky pro získání průkazu VMP kategorie M (+C)

Průkaz VMP kategorie M opravňuje držitele k vedení motorových rekreačních plavidel do 20 m délky bez omezení výkonu motoru na vnitrozemských vodních cestách v České republice i v zahraničí. Rozšíření o kategorii C umožňuje držiteli průkazu plavbu v pobřežních mořských vodách, na kterých je oprávnění uznáváno, do 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4° Beaufortovy stupnice.

K získání průkazu VMP kategorie M je potřeba absolvovat ověření dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby a složit teoretickou zkoušku. Věková hranice pro získání průkazu VMP je 16 let. Nezbytnou podmínkou pro získání průkazu VMP je zdravotní způsobilost. Pro získání rozšíření o kategorii C je potřeba složit druhou teoretickou zkoušku z teorie plavby na moři.


Osnova ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla kategorie M

Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost

  • kontrola pohonných a kormidelních zařízení,
  • postup činností před vyplutím, při ukončení plavby.

Manévrování s plavidlem

  • vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem,
  • odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, a připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla, zakotvení, odplutí z kotviště, plutí v před a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu,
  • proplavení plavební komorou – vplutí, vyvázání, vyplutí,
  • manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel,
  • vydávání pokynů a povelů.

Mimořádné situace

  • činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem,
  • činnost při nasednutí plavidla,
  • použití záchranných prostředků.

Teoretická zkouška

Po absolvování našeho kurzu včetně praktické části zkoušky je potřeba vyplnit formulář žádosti o vydání plavebního dokladu, přiložit k formuláři lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (ne starší než 3 měsíce), námi vystavené osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla a případně 1 fotografii pasového formátu 3,5×4,5 cm (ne starší než 1 rok), pokud nechcete využít fotografii z evidence obyvatel. Vzor vyplněné papírové žádosti naleznete zde. Správní poplatek za vykonání teoretické zkoušky je 500 Kč. Takto připravená žádost včetně kolku se podá na pobočce Státní plavební správy.

Nově je možné žádost podat i elektronicky na adrese https://portaldopravy.cz/sps/. Návod na vyplnění je zde.

Teoretické zkoušky probíhají na pobočkách Státní plavební správy v Praze, Děčíně a Přerově.

Termíny teoretických zkoušek pro rok 2022 jsou vypsány na webu Státní plavební správy (Informace č. 32/2021). Obsazenost termínů zkoušek lze ověřit zde.

Zkoušky probíhají formou počítačových testů. U každé otázky volíte ze tří odpovědí, z nichž jen jedna je správná.

Test pro kategorii M se skládá z 35 otázek, maximálně je možno mít 5 chyb. Otázky jsou vybrány z otázek z předmětů plavební provoz, základy techniky a základy první pomoci. Doba na zpracování testu je maximálně 30 minut.

Testové otázky kategorie M (klikněte zde)

Test pro kategorii C se skládá z 28 otázek z předmětů mezinárodní námořní právo a předpisy (vybrané paragrafy zákona č. 61/2000 Sb., vybraná pravidla Úmluvy o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři – COLREG 1972), základy navigace a značení mořských vodních cest – systém IALA, základy meteorologie, základy bezpečnosti a záchrany života na moři, maximálně je možno mít 4 chyby. Doba na zpracování testu je maximálně 25 minut.

Testové otázky kategorie C (klikněte zde)

Pokud žadatel při zkoušce neprospěje, má možnost vykonat opravnou zkoušku v následném zkušebním termínu, nejpozději však do čtyř měsíců od podání žádosti. Po čtyřech měsících je třeba podat novou žádost, včetně všech aktualizovaných dokladů.

Po úspěšném zvládnutí teoretické zkoušky Vám Státní plavební správa ihned vystaví průkaz VMP.

Anonymní vyzkoušení testů (klikněte zde)

Více informací k teoretické části zkoušky a formuláře (klikněte zde)